Fakta om stamning

Om stamning

Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet, trots att personen vet vad hon eller han vill säga. Vanliga symptom är blockeringar eller upprepningar av ljud, stavelser eller ord. Många har problem med att starta talet. Ofta stammar barnet mer på vissa ljud och ord. Ibland är stamningen förknippad med muskelspänning eller medrörelser, särskilt i käke, mun och ögon.

Cirka 1 procent av den vuxna befolkningen stammar och det är fler män än kvinnor. Stamning börjar oftast i 2-5 årsåldern, men försvinner igen hos många barn. Om man stammar i ungdomsåren är det troligt att man stammar mer eller mindre även som vuxen. Många lär sig att leva med stamningen och upplever att stamningsproblemet minskar med åren.

Vad beror stamning på?

Stamningens nyckfullhet har skapat många myter om vad stamning beror på. Forskarna är inte heller helt eniga om orsakerna till stamning. De flesta är dock överens om att det finns flera faktorer som samverkar när det gäller stamningens uppkomst och utveckling.

Forskningen tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak. En viss läggning för stamning kan ärvas. En förklaring till stamning kan vara att hjärnans styrning av talet är instabil, vilket ger en tendens till avbrott i talet. Psykologiska och sociala faktorer, till exempel den stammande personens och omgivningens reaktioner, kan påverka stamningens utveckling. Personer som stammar är inte mer nervösa än andra människor. Men stamning kan göra en stammande person nervös i vissa talsituationer.

Nyckfull stamning

En stammande person stammar inte hela tiden. Plötsligt stammar man och lika plötsligt kan talet flyta igen. Stamningen varierar ofta i perioder. Man stammar oftast inte när man sjunger, talar i kör eller pratar för sig själv. Stamningen kan också öka när man till exempel ska tala i telefon eller börja prata när det är ens tur. Nyckfullheten runt stamning kan skapa en talrädsla och osäkerhet i vissa situationer. Stamning kan leda till att man undviker situationer som känns obehagliga, exempelvis att ringa telefonsamtal, tala inför människor eller handla över disk. Stamning kan leda till att man undviker att prata och därmed uppfattas som blyg och tystlåten. Några döljer också sin stamning genom att byta ut vissa ord eller undvika talsituationer. Det finns personer som går igenom större delen av livet utan att någon har uppmärksammat stamningen.

Stamning upplevs mycket olika från person till person. Den obehagliga känslan av att plötsligt tappa kontrollen över sitt tal kan vara svår att beskriva. Många tänker ständigt på stamningen, medan andra är mindre bekymrade. Några stammar lite men upplever det ändå som ett stort problem. Andra pratar på och stammar utan att känna större problem.

Fem myter om stamning

 • Myt: Personer som stammar är inte särskilt smarta.
  Verklighet: Det finns ingen som helst koppling mellan stamning och intelligens.
 • Myt: Stamning orsakas av nervositet.
  Verklighet: Nervositet orsakar inte stamning. Personer som stammar är inte mer nervösa, rädda, ängsliga eller blyga än andra. De har samma breda spektrum av personlighetsdrag som personer som inte stammar.
 • Myt: Om man hör någon annan stamma kan man bli ”smittad” och börja stamma själv.
  Verklighet: Man kan inte smittas av stamning. Precis hur stamning uppstår är inte känt. Forskning visar dock att stamning har att göra med hjärnans styrning av talet, och att det i många fall finns en ärftlig faktor.
 • Myt: Det hjälper att be en person som stammar att ”ta ett djupt andetag innan du pratar” eller ”tänk ut vad du ska säga först”.
  Verklighet: De här råden gör bara personen som stammar obekväm, vilket ofta gör stamningen värre. Det hjälper mer att lyssna tålmodigt och att själv ha ett lugnt taltempo.
 • Myt: Stress orsakar stamning.
  Verklighet: Många komplexa faktorer såsom arv, neuromuskulär utveckling och omgivningsfaktorer är inblandade i stamningsutvecklingen. Stress orsakar inte stamning, men kan förvärra den för stunden.

Se även foldern.


 

Mer information kan du läsa i våra gratisfoldrar och -broschyrer. Sprid detta till så många som möjligt. Vid beställning av foldrarna från kansliet tillkommer endast portokostnad.

Annat material om stamning (häften, böcker, filmer) kan beställas från oss via vårt beställningsformulär.

Se även denna trevliga och lättförståelig informationsfilm om stamning och relevant program vid Uppsala universitet. Filmen belyser vad vetenskapen idag vet om stamning och vilka program som är relevanta. Filmen kan med fördel användas på mässor och i samband med föreläsningar. 

Övriga intressanta, utländska, länkar om stamning, rekommenderade av logopederna i Dalarna:

Belgische Stottervereniging BSV:

Från Michael Palin Centre och NHS London:

Från Stuttering Foundation of America: 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag