Lagstiftning

Stamning är klassad som en funktionsnedsättning. Det kan kännas motigt, men även om stamning i sig inte behöver vara fuktionsnedsättande, så kan omgivningen göra att det känns så, t ex genom att inte ge den som stammar samma chanser och att skapa situationer där stamningen ökar och blir til ett hinder.

Fördelen med detta är att stamning faller under funktionshinderlagen, vilket medför att den som stammar har rättigheter. 

Dessa sidor listar lagar och förordningar man kan åberopa sig på.

Forum Funktionshinder Stockholms läns landsting (samlingssida)

Mänskliga rättigheter (samlingssida)

Skolan:

Skolans ansvar för kränkning av elever

Skolinspektionens barn- och elevombud (t ex fliken Om BEO - lagar och regler, samt - publikationer)

Skollagen

Skolverket (t ex regelverk - allmänna råd, samt - läroplaner)

Plan - mot diskriminering och kränkande behandling i skolan och förskolan

Grundskoleförordningen

Särskoleförordningen

Specialskoleförordningen

Friskoleförordningen

Elevvårdsutredningen

Ombudsmän:

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Barnombudsmannen, BO (t ex barnkonventionen)

EU:

Salamanca deklarationen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Amsterdamfördraget 

Allmänna lagar:

Arbetsmiljölagen

Lag om allmän försäkring

Förvaltningslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

LSS lagen

Socialtjänstlagen

 

Har du fler tips, kontakta oss


 

 

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag