Motion okt -08/09

Uppvaktningar under våren 2008 har gett resultat!

Utdrag ur Motion 2008/09:So484 Handikappfrågor samt Motion 2009/10:v300

 

Motion till riksdagen
2008/09:So484 och 2009/10:v300
av Elina Linna m.fl. (v)
Handikappfrågor

Hjälpmedel för stammare

Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet, trots att personen vet vad hon eller han ska säga. Vanliga symtom är repetitioner av ljud eller ord, eller problem att starta talet. I vissa fall uppstår muskelspänning eller onormala rörelser, särskilt i hals, mun och ansikte. Det är typiskt för stamning att symtomen försvinner vid sång, körläsning eller vid tal i takt med metronom. Kunskapen om stamning som  funktionsnedsättning är liten. Erfarenheten och den obehagliga känslan av att tappa kontrollen över sitt tal kan vara svår att beskriva. Eftersom den stammande aldrig vet när hon tappar talkontrollen skapas också ett ständigt fokus på talet. För många finns det ständigt i tankarna.

Det finns många fördomar om stamning. Fortfarande finns en vanföreställning om att det är en fråga om att personen i fråga är blyg eller kommer att ”växa ifrån det”. Det sociala utanförskap och de problem som stamning kan innebära gör att samhället har ett ansvar för att hjälpa dem som drabbats. Det finns idag tekniska hjälpmedel för stammare men de är dyra att införskaffa för den enskilde. Dessa hjälpmedel kan  erbjudas genom landstingens hjälpmedelscentraler, men idag är det bara två landsting i Sverige som har dessa med i sitt utbud.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det landstingens uppgift att erbjuda bl.a. dem som är bosatta inom landstinget hjälpmedel. Det är en viktig fråga att tillgången till hjälpmedel för stammare blir lika över landet. Därför ska Socialstyrelsen få i uppdrag att klargöra rätten till hjälpmedel för stammare och att dessa hjälpmedel ingår i landstingens ansvar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2008

Elina Linna (v)

Eva Olofsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Egon Frid (v)

Siv Holma (v)

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag