Uttalande 2005

Uttalande inför den internationella stamningsdagen 2005

”1 november 2005 införs vårdgarantin. Det innebär bland annat att du får en tid hos specialistläkaren inom 3 månader och även behandling inom 3 månader. Detta är maxtid. 

När man slår upp vilka väntetider det finns för logopedbehandling i Stockholm är det upp till 36 veckor, såväl med som utan förtur. Och Stockholm anses ändå ha ett bättre väntetidsläge än övriga landet.

Lägger man nu ihop att många som lämnar logopedutbildningen stannar i storstäderna, att de flesta logopeder endast har några veckor om stamning i sin utbildning, att talpedagogutbildningen har lagts ner och talpedagogerna snart inte finns kvar i skolorna, att speciallärarna, på något sätt, ska ha kunskap om alla funktionshinder, så överbelastas logopedmottagningar och vårdgarantin kommer inte att kunna hållas för denna patientgrupp. Även andra, mindre konventionella behandlingsmetoder som har visat stor framgång, bör prövas och remitteras till.

Beprövad erfarenhet har visat att tidig omhändertagande av barn som stammar är av avgörande betydelse för stamnings utveckling, men om inte situationen skärps, kommer besparingar på barn och vuxna som stammar just ÖKA kostnaderna. Behandlingstiden kommer att vara längre, ungdomar som stammar kommer att få problem i skolan, arbetssökanden kommer inte in på arbetsmarknaden och stamning kan leda till social utslagning.

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR, kräver att det satsas resurser på utökat antal logopedplatser, rekrytering av logopeder till landsbygden och utökad kunskap om stamning hos behandlare och i skolan, så att vårdgarantin inte enbart gäller för några utvalda patientgrupper, utan även för personer med stamning.”

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag