Uttalande 2017

På den internationella handikappdagen, 3 december, har Stamningsförbundet gjort ett uttalande med anledning av regeringens beslut om att införa examensmål om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i specialpedagogernas och speciallärarnas utbildning from den 3 juli 2018.

 

Kunskapsnivån om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har på senare år ökat. Gamla föreställningar har reviderats - man är inte längre ouppfostrad eller har en kylskåpskall mamma. Man har ADHD eller en autismspektrumstörning. Samma kunskapsökning gäller stamning. Man är inte nervös eller osäker om man stammar utan man har en talflytsstörning.

Det är dags att bryta fördomar och ge elever rätt pedagogiska förutsättningar i skolan – även när det gäller stamning! Överlappningen mellan olika funktionsnedsättningar med och utan språkstörning är konstaterad stor. Därför välkomnas regeringens utbildningsbeslut. Det skulle emellertid vara mycket olyckligt om man i detta sammanhang inte samtidigt inkluderade utbildning om talflytsstörningar.

Vid stamning såväl som vid viss typ av språkstörning drabbas formsidan, det vill säga talet. Konsekvenserna av talflytsstörningen kan drabba både innehåll och användning av den muntliga delen av språket. I strävan att undvika stamning eller underlätta talflyt kan till exempel ord bytas ut mot ord som man har lättare för att säga eller stereotypa fraser användas. Kanske är man mindre muntligt aktiv i klassrummet eller så låter man bli att prata helt på grund av stamningen.

Mot bakgrund av att allt större tonvikt läggs på muntlig framställan i skolan, till exempel i de nationella proven i kärnämnena, är det ytterst angeläget att pedagoger som arbetar med barn med NPF och språkstörning också har kunskap om talflytsstörning och stamning.

Det är hög tid att avmystifiera stamningen och se den som den talflytsstörning den i grunden är. Primärt är det hjärnans signaler som styr talmotoriken som inte fungerar och leder till oflyt i talet. Sekundärt kan oflytet bidra till mer eller mindre funktionella sätt att hantera det på.

Stamning är en funktionsnedsättning i styrningen av talmotoriken som med rätt bemötande inte behöver bli ett funktionshinder. Stamning är en diagnos.

Det behövs uppdaterad kunskap om stamning, särskilt i skolan. Speciallärare och specialpedagoger saknar grundläggande kunskap om stamning i sin utbildning. Som lärare kan man heller inte vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för råd och stöd eftersom även de saknar kunskap om stamning.

Regeringen måste därför inkludera stamning i både sin utbildningssatsning och den pedagogiska verksamhet som man bedriver inom SPSM. Mot bakgrund av att alltmer fokus i undervisning och prov på muntlig uttrycksförmåga är det viktigt att rätt kunskap om talflytsstörning förmedlas.

Regeringen måste ge SPSM i uppdrag att informera och handleda skolpersonal vad gäller stamning!

 

 

 

 

 

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag